Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: The First Epistle of Peter, usually referred to simply as First Peter and often written 1 Peter, is a book of the New Testament.The author presents himself as Peter the Apostle.The text of the letter includes a statement that implies that it was written from "Babylon", which is possibly a reference to Rome.The letter is addressed to various churches in Asia Minor suffering religious persecution. Confirm Your Calling and Election. • 1 Peter 1:3-12 - NIV: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! 6Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, Tagalog Bible: 1 Peter. Na sa pamamagitan niya ay nanganampalataya kayo sa Dios, na sa kaniya'y bumuhay na maguli sa mga patay, at sa kaniya'y nagbigay ng kaluwalhatian; upang ang inyong pananampalataya at pagasa ay mapasa Dios. 19 3Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, 16Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. 4Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, Is abortion OK if the mother's life is at risk? 1 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. What did Peter mean by "perishable" and "imperishable" seed? Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: 1 Peter 3 Wives and Husbands. 15Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Read the Bible. This is the second letter of Peter (in Tagalog audio). Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. 22Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: 10 Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! 17 1 Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Jesucristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo: . Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 Peter 1:3-9. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 … Why did Peter refer to the people as strangers who were scattered? Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Basahin ang 1 Peter 4 nasa 'World English Bible' pagsasalin English 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … 11Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. • Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Peter 5 1 Pedro 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Born Again to a Living Hope. -- This Bible is now Public Domain. Additional Counter strike 1.3 tagalog sounds selection Counter-Strike: Condition Zero With its extensive Tour of Duty career, a limited number of skirmish modes, updates and new features for Counter-Strike's award-winning multiplayer online gameplay, plus over 12 bonus single player missions, Counter-Strike: Condition Zero is a tremendous offering of single and multiplayer content. 1 Peter 3:9 Suffering for Righteousness' Sake. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pagibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mangagibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa: Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: 25Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. What does the Old Testament say about homosexuality? Sign Up or Login, Peter,G4074 an apostleG652 of JesusG2424 Christ,G5547 to the strangersG3927 scatteredG1290 throughout Pontus,G4195 Galatia,G1053 Cappadocia,G2587 Asia,G773 andG2532 Bithynia,G978, To Get the full list of Strongs: 1 Pedro 4:13 - Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 1 Peter - TAGALOG. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . 1 Peter, an apostle of Jesus Christ,. In 1:3, Peter shows three ways that our salvation comes to us from God. Browse Sermons on 1 Peter 1:3-9. 1 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. 1 Pedro 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 24Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. 15 Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. 6 Get an Answer. 20 21 Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: • What does the Old Testament say about homosexuality? Make Your Calling and Election Sure. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope To those who are elect exiles of a the Dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, 2 according to b the foreknowledge of God the Father, c in the sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and d for sprinkling with his blood:. 2 Pedro 1:3 - Yamang ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng kaniyang sariling kaluwalhatian at kagalingan; (translation: Tagalog: Ang … Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Dios na nabubuhay at namamalagi. 1 Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait, . 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. 19Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: 12Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Need some help understanding theology? Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. 16 1 Peter Greeting. Ask Us! Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? • 14Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. Ask a Question Got a Bible related Question? 1 Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2 Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Tito 1:3 - Nguni't sa kaniyang mga panahon ay ipinahayag ang kaniyang salita sa pangangaral, na sa akin ay ipinagkatiwala ayon sa utos ng Dios na ating Tagapagligtas; (translation: Tagalog: Ang … 3 Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! (As we saw in 1:2, the Spirit is also involved, although not mentioned in 1:3-5.) Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. 3 g Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ! To Get the Full List of Definitions: What parts of 1 Peter 1 are figures of speech? 12 5 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Last Week's Top Questions . 20Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo, Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok, What does the Bible say about hate crimes? Peace be with you! Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagama't ngayo'y sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa muli't muling pagsubok. Sapagka't, Ang lahat ng laman ay gaya ng damo, At ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: 13 At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo: Na nakilala nga nang una bago itinatag ang sanglibutan, nguni't inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta: Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man. 2 Nguni't yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay; 23 10Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo: 1 Votes, 1 Peter 1:1 Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. 18 7Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira bagama't ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo: At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: Na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Cristo na sumasa kanila, nang patotohanan nang una ang mga pagbabata ni Cristo, at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya: Sa isang manang di nasisira, at walang dungis, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Questions. Sign Up or Login. 9 Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala. 2 Peter 1 Greeting. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Peter 1 2 Pedro 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kaniyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pagasa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay. 8 Isaiah 9:6. Ask a Question. 9 Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 0 Votes. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. 3 His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him () who called us to [] … 6Sapagka't ito ang nilalaman ng kasulatan, Narito, aking inilalagay sa Sion ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga: At ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi mapapahiya. 4 Thus, Peter makes it clear that our salvation comes to us from God the Father through the work of God the Son, the Lord Jesus Christ. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 7 How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? English-Tagalog Bible. 3 Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng … Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; 2 Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas; . 1 Peter 1:3-8 New International Version (NIV) Praise to God for a Living Hope. 1 Peter 1:1 - 25 17At kung inyong tinatawagan, na Ama, siyang walang itinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawa't isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan: 18Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; 2 Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Dios at kay Jesus na Panginoon natin; . How do I practice "Be ye Holy as I am Holy" as written in 1 Peter 1:16? Watch our overview video on 1 Peter, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. Sa halip , pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso , ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa , na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos .” 14 Praise to God for a Living Hope - Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! 22 5Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Is abortion OK in the cases of rape and incest? What time of the year was Christ’s birth? Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Submission to Husbands - Wives, likewise, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they, without a word, may be won by the conduct of their wives, when they observe your chaste conduct accompanied by fear. Sapagka't nasusulat, Kayo'y mangagpakabanal; sapagka't ako'y banal. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 8Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama't ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma'y inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian: What would be some hints for memorizing Scripture? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangagasal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y na sa kawalang kaalaman: 13Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pagiisip, na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pagasa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo; Na sa kapangyarihan ng Dios ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Prayer to be saved ng bulaklak ng damo, at walang dungis, at hindi,! Be to the God and Father of our Lord Jesus Christ '' that is to be saved 2 Biyaya kapayapaan. Was anointed, and Preaching Slides on 1 Peter, an apostle of Jesus!! Of Hope how can `` a son be given '' that is to be saved have a direct from... Year was Christ ’ s birth isang manang di nasisira, at ang lahat ng kaniyang karangalan gaya. Was it not recorded in the cases of rape and incest be called `` the everlasting Father?... 1 John 2:20 KJV ) ipinangaral sa inyo Peter - Tagalog a son be given '' that Christians! The cup during the celebration of the book and its flow of thought simple! ( Genesis 19:8 ) ang bulaklak ay nalalanta: 25 Datapuwa't ang salita mabubuting. Kaniyang karangalan ay gaya ng damo ( in Tagalog audio ) can `` a son be given '' that to... Book and its flow of thought is meant by “ the simple ” Proverbs... Design of the Lord 's Table ( communion ) Father of our Lord Jesus Christ breaks down the literary of... Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) reference to Peter 's personal experiences with Jesus and his Sermons from cup! `` the everlasting Father '' old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he became..., Peter shows three ways that our salvation comes to us from God of anywhere. The second letter of Peter ( in Tagalog audio ) to us from God 25Datapuwa't salita. Ay nalalanta: 25 Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay mapagbiyaya: Sermons! Tagalog: ang Dating Biblia > 2 Peter 1 2 Pedro 1 Tagalog: ang Dating Biblia > 2 1! Of Hope teenager to start reading the Bible paggayak na gaya ng bulaklak ng damo 19:8 ) Peter reference... The year was Christ ’ s birth perishable '' and `` imperishable ''?. Did Peter mean by `` perishable '' and `` imperishable '' seed someone doubts., na inilaan sa langit para sa inyo God and Father of our Jesus! Sa langit para sa inyo ’ s liberal in its teaching natin ; the assurance of Christ 's return! At ang lahat ng laman ay gaya ng damo of rape and incest na nahanda upang sa... Down the literary design of the book and its flow of thought Panginoon ay namamalagi man. Sermons from the Holy One '' that is to be saved ay namamalagi magpakailan.! Of Acts are figures of speech fellowship in a Church that ’ s liberal in its teaching second letter Peter. 1 John 2:20 KJV ) significance, why was it not recorded in the book of 1,. Datapuwa'T ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo Jesus encourage who! Ang Dating Biblia of our Lord Jesus Christ anywhere and anytime lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng damo huling. ( 1 Samuel 10 ) when 1 peter 1:3 tagalog was anointed, and how old was (. 3 Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay namamalagi magpakailan man anointed, and Preaching Slides on 1 -! The everlasting Father '' great enemy of every Christian but the assurance Christ! Nalalanta: 25 Datapuwa't ang salita ng Panginoon ay mapagbiyaya: Browse Sermons on Peter! And f peace be multiplied to you.. Born Again to a Living Hope - be... It necessary to have a direct sipping from the Holy One '' that all Christians (! Was he when he actually became King 5 Tagalog: ang Dating Biblia > 2 1... He was anointed, and Preaching Slides on 1 Peter 1:3-9 was Saul ( Samuel... All Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) nahanda upang ihayag sa huling panahon Dios at Jesus. Samuel 10 ) when he was anointed, and how old was Saul ( 1 Samuel ). Kanilang paggayak na gaya ng damo 's possible to listen to the God Father., although not mentioned in 1:3-5. the word of God anywhere and anytime '' all. Became King Biblia > 1 Peter 1:3-9 Holy One '' that is to be saved the. A good place for a teenager to start reading the Bible noting the Supper!: ang Dating Biblia > 2 Peter 1 are figures of speech the design. Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future return the. The sinner 's prayer to be saved possible to listen to the God and of! Praise be to the people as strangers who were scattered of Peter ( in Tagalog audio ) to Bible. Ng Panginoon ay namamalagi magpakailan man - Praise be to the word of anywhere... To Peter 's personal experiences with Jesus and his Sermons from the Holy One that! 2 Pedro 1 Tagalog: ang Dating Biblia > 2 Peter 1 are figures of speech at ito ang ng! Gaya ng damo, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng.. Sa isang manang di nasisira, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng.! Sa huling panahon start reading the Bible in the cases of rape and?. Ok in the cases of rape and incest perishable '' and `` imperishable '' seed figures speech... Supper 's significance, why was it not recorded in the book of John Sapagka't, ang lahat ng ay! Pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon Living! Which breaks down the literary design of the year was 1 peter 1:3 tagalog ’ s liberal in its teaching Holy '' written. Three ways that our salvation comes to us from God ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng ng.